UMOWA POŻYCZKI nr

zawarta w dniu pomiędzy:

DJK Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000778307, NIP 5272887669, REGON 382890897, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł, reprezentowana przez Dominika Muchę - Prezesa Zarządu, zwaną dalej ”Pożyczkodawcą”

dla której usługi pośrednictwa kredytowego świadczą:

1) Solfin.Net Inc.z siedzibą w Stanie Delaware, ul. Coastal Highway nr 16192, Lewes, Delaware 19958, Stany Zjednoczone Ameryki, wpisana do Działu Spółek przez Sekretarza Stanu Delaware pod numerem 6982475, działająca przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000747232, REGON: 381211658, zwana dalej „Pośrednikiem”,

oraz

2) Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 PLN, NIP 525-25-48-958, REGON 146563260, zwana dalej „Operatorem”,,

a

Panem/Panią, nr dowodu osobistego, nr telefonu, adres poczty elektronicznej adres zamieszkania, nr PESEL zwanym (-ą) dalej „Pożyczkobiorcą

w dalszej części Umowy Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca łącznie zwani „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”.

Strony niniejszej Umowy ustalają następujące warunki Pożyczki:

Kwota Pożyczki

Prowizja

Opłata przygotowawcza

Odsetki kapitałowe

Całkowity Koszt Pożyczki

Całkowita Kwota do Zapłaty

Roczna stopa oprocentowania Pożyczki

9%

Liczba miesięcznych rat

Kwota pierwszej raty

Kwota kolejnych rat

Kwota ostatniej raty

Termin Spłaty pierwszej raty Pożyczki

Dzień miesiąca wlaściwy do spłaty kolejnych rat Pożyczki

Termin Spłaty ostatniej raty Pożyczki

RRSO

%

Odsetki w stosunku dziennym (w przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki)

Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

13%

RRSO w przypadku spłaty pożyczki do 30 dni

0%

Całkowita Kwota do Zapłaty w przypadku spłaty pożyczki do 30 dni

§ 1

DEFINICJE

Użyte niniejszej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:

1. Administrator danych osobowych - Pożyczkodawca DJK Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który przetwarza dane osobowe dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki, realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy – dla celów archiwalnych, statystycznych oraz obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej.

2. Całkowity koszt Pożyczki - wszelkie koszty, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z udzieloną Pożyczką, w szczególności odsetki kapitałowe, opłaty, prowizje, wskazane w Załączniku nr 1 Tabeli Opłat i Prowizji.

3. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4. Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy pomocy narzędzi teleinformatycznych.

5. Formularz Informacyjny - oznacza ujednolicony formularz dotyczący kredytu konsumenckiego w rozumieniu art. 13 i 14 Ustawy o kredycie konsumenckim, zawierający dane dotyczące Pożyczki przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pośrednika na Stronie internetowej w wersji elektronicznej w momencie składania wniosku o pożyczkę i przesyłany Pożyczkobiorcy w momencie zawarcia Umowy Pożyczki na trwałym nośniku pozwalającym na jego zapisanie lub wydrukowanie.

6. Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pośrednika, udostępniony Pożyczkobiorcy w celu rejestracji oraz składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

7. Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki oraz Opłaty przygotowawczej, Prowizji i Odsetek, w ratach i terminach uzgodnionych przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki.

8. Konto Bankowe - rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski, na który Pożyczkodawca lub Operator działający na rzecz Pożyczkodawcy przelewa Pożyczkę.

9. Klient – osoba zainteresowana uzyskaniem Pożyczki.

10. Konto Bankowe do Spłaty - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej w zakładce Kontakt. Ponadto lista numerów rachunków bankowych stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

11. Kwota do Zapłaty – oznacza sumę całkowitego kosztu Pożyczki i całkowitej kwoty Pożyczki, a w przypadku nieterminowej płatności powiększona o odsetki naliczane za nieterminową płatność.

12. Odsetki Kapitałowe – naliczane na podstawie art. 359 § 2 oraz § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Stanowią wynagrodzenie Pożyczkodawcy z tytułu korzystania z Pożyczki przez Pożyczkobiorcę i naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych (odsetki maksymalne).

13. Odsetki za opóźnienie – naliczane na podstawie art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, w wyniku opóźnienia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, równe dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie).

14. Operator – oznacza spółkę Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, świadczącą usługi pośrednictwa na rzecz Pożyczkodawcy DJK Finance Sp. z o.o., w tym w zakresie dotyczącym odzyskiwania należności.

15. Opłata przygotowawcza – oznacza opłatę ponoszoną przez Klienta w związku z podjęciem przez Pożyczkodawcę, Operatora i Pośrednika czynności mających na celu przygotowanie pożyczki, takich jak m.in. pozyskanie Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta.

16. Osoba trzecia - oznacza jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną, która nie jest stroną Umowy Pożyczki.

17. Opłata weryfikacyjna – oznacza opłatę w wysokości 0,01 zł, którą Klient zobowiązany jest uiścić w celu weryfikacji przez Pożyczkodawcę lub Operatora jego numeru Rachunku Bankowego oraz tożsamości. Ulega zwrotowi po potwierdzeniu tożsamości Klienta.

18. Polityka Prywatności – dokument znajdujący się na stronie internetowej Pośrednika, a także na Profilu Klienta określający administratora danych osobowych, informacje o danych gromadzonych o Pożyczkobiorcy i zasadach ich przetwarzania lub analizowania, prawach Pożyczkobiorcy oraz inne istotne informacje dotyczące danych osobowych Pożyczkobiorcy.

19. Pośrednik – oznacza Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware, działającą przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, świadczącą usługi pośrednictwa kredytowego w zakresie udzielania oferowania, przygotowania lub udzielania pożyczek na rzecz Pożyczkodawcy DJK Finance Sp. z o.o.

20. Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu utrzymywania, obsługi i korzystania z Pożyczki, jak również bieżącej kontroli salda zadłużenia Pożyczkobiorcy oraz badania wiarygodności kredytowej Pożyczkobiorcy w okresie obowiązywania Umowy Pożyczki.

21. Pożyczka – oznacza kwotę wypłaconą na Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy z tytułu zawartej Umowy Pożyczki, w wysokości i na warunkach określonych w Umowie.

22. Pożyczka promocyjna - oznacza Pożyczkę udzieloną na zasadach promocyjnych określonych w Regulaminie Promocji zamieszczonym na Stronie Internetowej.

23. Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych (która nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo), która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest w wieku pomiędzy 21 a 70 lat, posiadająca numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie oraz zamieszkanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki.

24. Pożyczkodawca – DJK Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000778307, NIP 5272887669, REGON 382890897, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł. Pożyczkodawca jest administratorem danych osobowych Pożyczkobiorcy.

25. Profil Klienta - oznacza konto Klienta, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej i dokonaniu weryfikacji tożsamości.

26. RRSO - oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim. Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

27. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową Pośrednika pod adresem www.creamcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek o Udzielenie Pożyczki oraz zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika lub Operatora.

28. Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, stanowiąca integralną część Umowy Pożyczki w postaci Załącznika nr 1 do Umowy.

29. Termin Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić Kwotę do Zapłaty na rachunek Pożyczkodawcy lub Operatora działającego na rzecz Pożyczkodawcy, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.

30. Umowa Pożyczki – oznacza niniejszą Umowę.

31. Umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość- umowa o kredyt konsumencki zawierana na odległość bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225).

32. Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pośrednika, Operatora i Pożyczkodawcy.

33. Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134).

34. Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2018 r. poz. 993).

35. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – oznacza ustawe z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 470).

36. Warunki Umowy - warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą z wykorzystaniem Strony Internetowej, tj. kwota Pożyczki oraz okres na jaki została udzielona, liczbę rat oraz terminy ich płatności, jak również termin spłaty Pożyczki.

37. Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez Pożyczkodawcę oraz Pośrednika i Operatora działającego w tym zakresie w imieniu i na rzecz Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych BIG/BIK.

38. Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę w sposób określony w niniejszej Umowie, mający na celu zawarcie Umowy Pożyczki.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy Pożyczki w kwocie zl, a Pożyczkobiorca te Pożyczke przyjmuje i zobowiązuje się do jej zwrotu, powiększona o koszty wskazane w § 6 Umowy w terminie do dnia

2. Całkowita Kwota do Zapłaty wynosi zł.

3. Pożyczkodawca udziela Pożyczki Pożyczkobiorcy, po dokonaniu przez niego oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy, a także po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunków określonych w niniejszej Umowie.

4. Wypłata Pożyczki nastąpi po wydaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu Pożyczki, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

5. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie przelewu środków na wskazane we wniosku o udzielenie pożyczki Konto Bankowe Pożyczkobiorcy.

6. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

7. Pożyczkobiorcy nie może zostać udzielona kolejna Pożyczka, w sytuacji gdy nie dokonał spłaty poprzednio zaciągniętej Pożyczki u Pożyczkodawcy.

8. Umowa Pożyczki zawarta jest na czas określony do dnia całkowitej spłaty Pożyczki wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami wynikającymi z Umowy.

9. Niniejsza Umowa określa szczegółowe warunki udzielonej Pożyczki, zarówno w odniesieniu do kwoty wypłaconej, jak i kwoty należnej do spłaty.

§ 3

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Pożyczkodawca udziela Pożyczki Klientowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1.1. jest osobą fizyczną;

1.2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

1.3. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

1.4. posiada numer ewidencyjny PESEL oraz stałe zameldowanie i zamieszkanie na terenie Polski;

1.5. posiada zdolność do spłaty zobowiązań względem Pożyczkodawcy powstałych na skutek udzielenia Pożyczki;

1.6. w chwili złożenia wniosku o pożyczkę nie posiada zaległości pieniężnych względem Pożyczkodawcy;

1.7. zarejestrował się na Stronie Internetowej Pośrednika www.creamcredit.pl;

1.8. pozytywnie przeszedł weryfikację tożsamości oraz zdolności kredytowej za pomocą usługi Instantor lub przelewu 0,01 zł tytułem opłaty rejestracyjnej;

1.9. uzyskał pozytywną ocenę zdolności kredytowej na podstawie informacji podanych Pożyczkodawcy lub Pośrednikowi Kredytowemu przez Pożyczkobiorcę oraz informacji pozyskanych z Biur Informacji Gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej oraz ze zbioru danych Pożyczkodawcy lub Pośrednika Kredytowego;

1.10. złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę.

2. Przesłanie poprawnego Wniosku o Udzielenie Pożyczki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Pożyczkobiorcę na weryfikację danych Pożyczkobiorcy w bazach danych dłużników, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Pożyczkodawca ma prawo żądania od Pożyczkobiorcy przedstawienia dokumentów potwierdzających informacje udzielone przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o udzielenie Pożyczki.

3. Przyznanie Pożyczki uzależnione jest od pozytywnej weryfikacji Wniosku o Udzielenie Pożyczki oraz oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.

4. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie przyznania Pożyczki lub odrzucenia wniosku za pomocą wiadomości SMS oraz/lub email oraz/lub informacji zamieszczonej na Profilu Klienta.

5. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest inna od kwoty wskazanej we Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a okres kredytowania uległ również zmianie, Pożyczkobiorca składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowaną kwotę Pożyczki i okres jej trwania. Oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć poprzez email, za pośrednictwem Profilu Klienta, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) lub poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem. W takiej sytuacji Umowa Pożyczki ulega zawarciu w momencie wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowane przez Pożyczkodawcę warunki Pożyczki.

§ 4

REJESTRACJA KLIENTA

1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony Internetowej oraz udzielenia Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać rejestracji i utworzyć Profil Klienta na Stronie Internetowej.

2. Utworzenie profilu Klienta dokonuje się jednorazowo na Stronie Internetowej podczas wnioskowania o pierwszą Pożyczkę.

3. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza Internetowego, znajdującego się na Stronie Internetowej Pośrednika z użyciem polskich znaków. Rejestracja może nastąpić również telefonicznie podczas rozmowy z Operatorem, niemniej jednak jej ukończenie wymaga zalogowania się w Profilu Klienta i dokonania weryfikacji, o której mowa w ust. 11 poniżej.

4. Wypełniając Formularz Internetowy Klient zobowiązany jest podać wymagane informacje oraz dane osobowe.

5. Podczas rejestracji na Stronie Internetowej lub po telefonicznej rejestracji i złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

5.1. zapoznał się i akceptuje treść i warunki Umowy Pożyczki, Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Regulaminu Promocji zamieszczonych na Stronie Internetowej;

5.2. zapoznał się z treścią obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, który znajduje się w Polityce Prywatności;

5.3. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

5.4. wyraża zgodę na dokonanie weryfikacji konta bankowego (w tym jego historii) oraz zdolności kredytowej za pośrednictwem Usługi Instantor;

5.5. wyraża zgodę na udostępnienie podanych we wniosku o pożyczkę danych osobowych oraz informacji dotyczących wykonywania zobowiązań z tej umowy w celu weryfikacji zdolności kredytowej;

5.6. przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że został poinformowany, że podane przez niego dane osobowe będą przetwarzane przez Pośrednika: Solfin.Net Inc. z siedzibą w Stanie Delaware działającego przez swój oddział zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – Solfin.Net Inc. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4, lok. 13, 00-131, Warszawa, oraz Operatora: Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, a także pożyczkodawcę: DJK Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, w celu realizacji wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki, a w razie zawarcia Umowy Pożyczki, również w celu wykonanie tej umowy.

6. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy upoważnienia w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań Pożyczkobiorcy z biur informacji gospodarczych oraz Biura Informacji Kredytowej S.A. Pełna treść oświadczeń znajduje się na Stronie Internetowej, a także jest zapisywana w Profilu Klienta w formie dokumentu pdf.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy o kredyt konsumencki. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje w szczególności prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo poprawiania danych osobowych. Szczegółowe prawa Pożyczkobiorcy w zakresie danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności. Wyrażenie zgody może być w każdej chwili cofnięte przez Pożyczkobiorcę, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Pożyczkodawcy współpracującego z Pośrednikiem oraz Operatorem.

8. Udzielając zgód, o których mowa powyżej Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o:

a) o prawie do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

b) o prawie o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

c) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych dotyczące go narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

d) o dobrowolności udzielenia zgód zawartych w niniejszej Umowie, jak również pod Formularzem Rejestracyjnym udostępnionym na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że ich udzielenie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy o kredyt konsumencki;

e) o tym, że przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy na podstawie powyższych zgód może podlegać profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji odnośnie zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy w oparciu o informacje pozyskane ze zbiorów danych Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej o historii pożyczek Pożyczkobiorcy oraz wynikach analiz statystycznych;

f) o tym, że wynik profilowania ma znaczenie dla decyzji w przedmiocie zawarcia z Pożyczkobiorcą umowy kredytu, z zastrzeżeniem, że Pożyczkobiorcy przysługuje w każdym przypadku prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

9. Pożyczkobiorca w każdej chwili w Profilu Klienta może sprawdzić lub pobrać listę udzielonych przez siebie zgód, a także je wycofać, pod warunkiem braku zobowiązań wobec Pożyczkodawcy współpracującego z Pośrednikiem oraz Operatorem.

10. Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać podczas rejestracji prawdziwe dane. Podanie nieprawdziwych danych, w szczególności wprowadzających Pożyczkodawcę, Pośrednika Kredytowego lub Operatora w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

11. Po poprawnej rejestracji Klient otrzyma możliwość potwierdzenia swojej tożsamości za pomocą Opłaty weryfikacyjnej 0,01 zł, którą należy uiścić na numer Rachunku Bankowego Operatora lub Pożyczkodawcy lub potwierdza swoją tożsamość poprzez Usługę Instantor, za pomocą której Klient ma możliwość zalogowania się do bankowości internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia weryfikacji. Opłata weryfikacyjna 0,01 zł ulega automatycznemu zwrotowi po potwierdzeniu tożsamości Klienta.

12. Podczas pierwszego logowania na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca ma obowiązek ustalić swoje osobiste hasło dostępu do Konta Użytkownika. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania hasła osobom trzecim.

13. Warunki korzystania z profilu Klienta zostały szczegółowo opisane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym na Stronie Internetowej.

§ 5

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

1. Wniosek o Udzielenie Pożyczki składa się za pośrednictwem Formularza Internetowego znajdującego się na Stronie Internetowej lub poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem.

2. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki. W momencie składania Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorcy udostępniony jest na Stronie Internetowej Formularz Informacyjny dotyczący warunków Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, a także zostanie on przesłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany podczas rejestracji.

3. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 5 i 6, przy czym złożenie oświadczenia oraz wyrażenia zgody odbywa się poprzez zaznaczanie odpowiednich pól we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

4. Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający wymogów określonych powyżej w § 5 pkt 1, 2, 3 podlegać będzie odrzuceniu.

5. Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w § 3 ust 1 Umowy.

6. Pożyczkodawca dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz badają aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych m.in. przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i innych bazach BIG, a także Biuro Informacji Kredytowej S.A.

7. Pożyczkodawca oraz Operator mają prawo skontaktować się telefonicznie z Pożyczkobiorcą w celu weryfikacji prawdziwości danych podanych w Formularzu Internetowym oraz weryfikacji zdolności pożyczkowej Pożyczkobiorcy. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania jest dobrowolne, natomiast odmowa udzielenia odpowiedzi na któreś z pytań lub udzielenie nieprawdziwych informacji może skutkować odmową udzielenia pożyczki.

8. Po pozytywnej weryfikacji tożsamości oraz zdolności kredytowej Klienta, Pożyczkodawca lub działający w jego imieniu Operator lub Pośrednik, przedstawia Klientowi przygotowaną dla niego indywidualną propozycję warunków Pożyczki, która wymaga akceptacji przez Pożyczkobiorcę. Propozycja warunków pożyczki może różnić się od tych wskazanych przez Klienta we Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Klient składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaproponowane warunki Pożyczki kwotę Pożyczki i okres jej trwania. Oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć poprzez email, za pośrednictwem Profilu Klienta, wysyłając wiadomość tekstową (SMS) z wygenerowanym kodem lub poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem. W takiej sytuacji Umowa Pożyczki ulega zawarciu w momencie wyrażenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowane przez Pożyczkodawcę warunki Pożyczki.

9. Pożyczkobiorca otrzyma na trwałym nośniku na podany przez niego adres poczty elektronicznej Umowę Pożyczki, Harmonogram Spłat, Formularz Informacyjny, oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę w Profilu Klienta na Stronie Internetowej.

10. Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym uregulowaniu wcześniejszego zobowiązania względem Pożyczkodawcy.

§ 6

OPŁATY

1. Pożyczkobiorca w związku z zawarciem niniejszej Umowy zobowiązany jest do zapłaty określonych w Umowie:

a) Opłaty przygotowawczej w kwocie ,

b) Prowizji ,

c) Odsetek kapitałowych zł.

2. Wysokość opłat, odsetek i prowizji została wyliczona zgodnie z zasadami Tabeli Opłat i Prowizji stanowiącej integralną część niniejszej Umowy Pożyczki (Załącznik nr 1 do Umowy).

3. Opłaty wskazane w ust. 1 stanowią całkowity koszt Pożyczki.

4. Prowizja oraz Odsetki kapitałowe rozliczane są w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w wysokości oraz terminach spłaty poszczególnych rat wynikających z Harmonogramu.

5. Opłata przygotowawcza doliczona zostanie w całości do pierwszej raty, z terminem spłaty określonym w Harmonogramie.

6. Pożyczkodawca nalicza Odsetki kapitałowe od kwoty Pożyczki, za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Pożyczki, począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę ostatniej raty Pożyczki, przy czym podstawą do ich obliczenia jest aktualna wysokość kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty. Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z kwotą Pożyczki oraz Prowizją w dniu spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany wysokości odsetek Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej dokonaniu. Informacja o aktualnej stopie oprocentowania dostępna jest również na Profilu Klienta po zalogowaniu się.

7. Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi %. Do jej obliczenia przyjęto następujące założenia: (1) Kwota pożyczki: zł, (2) Stopa oprocentowania pożyczki: 9 %, (3) Prowizja: zł, (4) Opłata przygotowawcza zł (5) Okres obowiązywania umowy: , (6) Spłata w miesięcznych ratach, (7) Kwota pożyczki jest wypłacana natychmiast i w całości.

8. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, a także okresowo zmieniać (zmniejszać lub rezygnować) z opłat wskazanych w ust. 1 lub oferować inne promocyjne warunki Pożyczki lub warunki jej spłaty, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.

9. Promocyjne warunki Pożyczki przestają obowiązywać automatycznie (bez konieczności składania oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron niniejszej Umowy) w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę Regulaminu Promocji. Warunkiem utrzymania promocji jest brak opóźnień w spłacie rat (opóźnienie nie większe niż 4 dni).

10. Anulowanie promocyjnych warunków Pożyczki nie stanowi zmiany Umowy Pożyczki.

§ 7

ZASADY ZWROTU POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do spłaty Pożyczki w terminie do dnia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy oraz z uwzględnieniem terminów spłaty rat wskazanych w Harmonogramie stanowiącym integralną część Umowy, przelewem na Konto Bankowe do Spłaty.

2. Pożyczkobiorca w tytule spłaty zobowiązuje się wpisać numer PESEL i /lub nr pożyczki.

3. W przypadku, gdy termin spłaty raty przypada w dniu wolnym od pracy, uznaje się, że termin spłaty przypada w pierwszym dniu roboczym przypadający po tym dniu. W przypadku, jeśli termin płatności raty jest oznaczony poprzez wskazanie dnia, który w danym miesiącu nie występuje (np. 31 dzień miesiąca), Pożyczkobiorca jest zobowiązany do spłaty raty ostatniego dnia takiego miesiąca.

4. Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.

5. Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki lub jej części przez osobę trzecią lub z innego konta bankowego niż to, na które udzielona została pożyczka, przy czym w tytule przelewu podany musi zostać numer PESEL Pożyczkobiorcy i nr Umowy Pożyczki.

6. Za dzień spłaty raty Pożyczki uznaje się dzień zaksięgowania środków na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy lub Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy.

7. Strony ustalają, że kwoty wpłacone przez Pożyczkobiorcę na rzecz Pożyczkodawcy będą zaliczane kolejno na poczet:

a. opłaty przygotowawczej;

b. odsetek za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat;

c. odsetek kapitałowych;

d. prowizji;

e. kwoty Pożyczki.

8. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty rat Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej, jak również kontaktując się z Działem Obsługi Klienta. W przypadku problemu z zalogowaniem się na Stronie Internetowej Pożyczkobiorca powinien skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi Klienta.

9. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na informowanie go poprzez wiadomości SMS wysłane przez Operatora działającego w imieniu Pożyczkodawcy o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki, która pozostała do zapłaty oraz o terminach spłaty rat.

10. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie Harmonogramu spłaty Pożyczki.

§ 8

WCZEŚNIEJSZA SPŁATA POŻYCZKI

1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin, na jaki została udzielona Pożyczka, chociażby Pożyczkobiorca poniósł je przed tą spłatą. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek kapitałowych od kwoty wcześniej spłaconej za okres pozostały do końca okresu Umowy. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty zobowiązania, zwrotowi nie ulegnie kwota opłaty przygotowawczej.

2. Rozliczenie Pożyczki przez Pożyczkodawcę stosownie do treści ust. 1 powyżej, nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty Pożyczki.

3. W sytuacji częściowej spłaty Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do spłaty proporcjonalnie pomniejszonych rat wynikających z zaktualizowanego Harmonogramu udostępnionego na adres e-mail Pożyczkobiorcy oraz jako wiadomość tekstową SMS.

4. W przypadku, gdy po całkowitej spłacie Pożyczki i innych wymagalnych zobowiązaniach Pożyczkobiorcy wobec Pożyczkodawcy, pozostaną środki podlegające zwrotowi Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca niezwłocznie dokona zwrotu tych środków na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy.

5. Za wcześniejszą spłatę części lub całości Pożyczki, Pożyczkodawca nie pobiera prowizji.

§ 9

OPÓŹNIENIE W SPŁACIE POŻYCZKI

1. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki lub jej poszczególnych rat w terminie wskazanym w niniejszej Umowie oraz w Harmonogramie, Pożyczkodawca na podstawie na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za czas opóźnienia w wysokości równej dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (odsetki maksymalne za opóźnienie art. 481§ 21 k.c.). W przypadku nastąpienia zmiany wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie, Pożyczkodawca niezwłocznie poinformuje o tym Pożyczkobiorcę poprzez Profil Klienta oraz poprzez przesyłanie na Trwałym Nośniku na adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy. Jeżeli wysokość odsetek za opóźnienie przekracza wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, należą się odsetki maksymalne za opóźnienie.

2. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki lub raty Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do podjęcia działań w swoim imieniu lub przy pomocy Operatora lub podmiotu trzeciego mających na celu odzyskanie swojej wierzytelności, w tym w szczególności do:

- rozpoczęcia działań windykacyjnych w szczególności kontaktu telefonicznego, komunikacji sms, e-mail, listownej,

- przekazanie sprawy do firm windykacyjnych, prowadzących działania zmierzające do odzyskania wierzytelności,

- prowadzenie działań z zakresu windykacji terenowej,

- dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,

- sprzedaży wierzytelności za pośrednictwem Internetowych Giełd Wierzytelności,

- dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Długów,

- cesji wierzytelności na podmiot trzeci.

3. Pożyczkodawca może przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej w przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w artykule 14 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych, a także w artykule 16 lub 17 tej ustawy. Przekazanie danych Pożyczkobiorcy do Biur Informacji Gospodarczej jest dokonywane na podstawie pisemnej umowy o udostępnianie informacji gospodarczych zawartej przez Pożyczkodawcę z Biurem Informacji Gospodarczej oraz na zasadach wskazanych w rozdziale 3 Ustawy o udostępnieniu informacji gospodarczych.

4. Pożyczkodawca ma prawo przekazać informacje o zobowiązaniach Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Przekazywanie danych Pożyczkobiorcy do Biura Informacji Kredytowej jest dokonywane na podstawie udzielonej przez Pożyczkobiorcę zgody wyrażonej podczas składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

5. Pożyczkodawca jest uprawniony do dokonania cesji wierzytelności, w tym niewymagalnych, wynikających z tytułu niniejszej Umowy Pożyczki, na rzecz osób trzecich.

6. Odsetki za opóźnienie związane z nieterminową spłatą udzielonej Pożyczki oraz innych kosztów określa Tabela Opłat i Prowizji stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany w ust. 3. adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. W razie wykonania przez Pożyczkobiorcę prawa odstąpienia Umowa Pożyczki uważana jest za niezawartą.

3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Operatora (al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu lub zeskanowanego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem Pożyczkobiorcy zawierającym imię i nazwisko na adres poczty elektronicznej zamieszczony na Stronie Internetowej info@creamcredit.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do Umowy oraz jest dostępny na Stronie Internetowej. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy w przypadku nie budzącego wątpliwości oświadczenia woli złożonego przez Pożyczkobiorcę Pośrednikowi w innej formie.

4. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy Pożyczki, z wyjątkiem odsetek kapitałowych za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia zwrotu Kwoty Pożyczki, o którym mowa w ust. 5.

5. Pożyczkobiorca, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 4., nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Dniem spłaty pożyczki jest dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub Operatora.

7. W przypadku opóźnienia w zwrocie Kwoty Pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi w terminie wskazanym w ust. 5, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie.

§ 11

WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Pożyczkobiorca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres Operatora Creamfinance Poland sp. z o.o., tj. al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@creamcredit.pl.

2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na jego adres elektroniczny.

3. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę, w drodze pisemnego oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny Pożyczkobiorcy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na jego adres elektroniczny, ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a) jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki lub jej rat przez okres dłuższy niż 60 dni; lub

b) dane podane przez Pożyczkobiorcę podczas rejestracji są nieprawdziwe lub nie mogą być zweryfikowane przez Pożyczkodawcę lub Pośrednika.

4. Wypowiedzenie Umowy wskazane w ust. 1, 2 i 3 powyżej, nie wpływa na obowiązek wykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązania dotyczącego spłaty Pożyczki, z zastrzeżeniem, że całkowita kwota do zapłaty na dzień wypowiedzenia Umowy ulega obniżeniu o te koszty pożyczki, które dotyczą okresu, o który skrócono termin obowiązywania Umowy. Obniżeniu nie ulega opłata przygotowawcza.

5. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.

§ 12

REKLAMACJE/ POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Pożyczkobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących niniejszej Umowy. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Operatora działającego w tym zakresie na rzecz Pożyczkodawcy (Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@creamcredit.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii (numer telefonu +22 388 66 77).

2. Pożyczkobiorca w momencie składania reklamacji powinien wyraźnie wskazać, że składa reklamację. Ponadto reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres do korespondencji Pożyczkobiorcy, numer zawartej Umowy Pożyczki, szczegółowe przedstawienie zgłaszanych zastrzeżeń wraz z ich uzasadnieniem oraz wskazaniem oczekiwań odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji. W przypadku składania reklamacji w formie pisemnej, reklamacja powinna zawierać również podpis Pożyczkobiorcy.

3. Pożyczkodawca lub działający w jego imieniu Operator rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

• przyczyny braku mozliwosci dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

• okoliczności wymagające wyjaśnienia,

• ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca lub Operator poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną na adres e-mail.

5. Pożyczkobiorca ma prawo skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich i wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, który jest Podmiotem właściwym do rozstrzygania sporu wynikającego z Umowy pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017, poz. 2270 ze zm.).

6. Pożyczkobiorca ma również możliwość skorzystania z internetowej platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporu powstałego pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą. Platforma jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL i służy pozasądowemu rozstrzyganiu przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

§ 13

DANE OSOBOWE

1. Pożyczkodawca pełni funkcję Administratora ochrony danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej Umowy Pożyczki, realizacją obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w razie, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy – dla celów archiwalnych, statystycznych oraz obligatoryjnej sprawozdawczości finansowej. Wskazane czynności odbywają się w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.).

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy znajdują się w Polityce prywatności stale dostępnej na Stronie Internetowej, a także z którą Pożyczkobiorca zapoznaje się podczas wypełniania Formularza Internetowego. Znajdują się w niej informacje w szczególności o:

  • zakresie gromadzonych danych osobowych,
  • celach przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,
  • okresie przechowywania danych osobowych,
  • zakresie ujawniania danych osobowych podmiotom trzecim,
  • sposobie ochrony danych osobowych,
  • prawach Pożyczkobiorcy w zakresie danych osobowych.

3. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy oraz przysługujących mu praw, Pożyczkobiorca powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, drogą mailową na adres: iod@creamfinance.pl.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa stanowi umowę o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim, zostaje zawarta na odległość drogą elektroniczną poza lokalem przedsiębiorstwa, na wniosek Klienta będącego konsumentem.

2. Umowa została zawarta w formie dokumentowej i przekazana Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na wskazany przez niego adres e-mail.

3. Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pożyczkodawcę poprzez Stronę Internetową, listownie na adres Operatora lub za pomocą elektronicznych środków komunikacji o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Internetowym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Przedmiotowe zobowiązanie trwa aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy Pożyczki.

4. Strony niniejszej Umowy uznają, iż dane przesyłane poprzez wiadomości e-mail, SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania na odległość, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i wywołują określone skutki prawne.

5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia Umowy czy ich część zostaną uznane za nieważne lub wadliwe, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.

6. Pożyczkodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień niniejszej Umowy, na skutek zmiany bądź wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wydania przez uprawnione organy państwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów – w zakresie, w jakim Pożyczkodawca ma obowiązek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidłowego wykonania Umowy.

7. O zmianie postanowień Umowy, o których mowa w ust. 6, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy lub za pośrednictwem poczty. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zwróci się do Pożyczkodawcy z wnioskiem o przesłanie zmienionej Umowy, Pożyczkodawca po otrzymaniu wniosku doręczy Pożyczkobiorcy w formie pisemnej Umowę w nowym brzmieniu. Zmiana Umowy będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie licząc od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy.

8. Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów w rozumieniu Ustawy jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Prawem właściwym jest prawo polskie.

10. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z niniejszą Umową, jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

12.Integralna część Umowy stanowią:

a) Tabela Opłat i Prowizji,

b) Formularz odstąpienia od Umowy,

c) Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat,

d) Harmonogram spłat.


Pożyczkodawca:

Pożyczkobiorca:

Dominik Mucha, Prezes ZarząduZałącznik nr 1 do Umowy

Tabela Opłat i Prowizji

Lp

Nazwa Opłaty

Wartość Opłaty

Tryb pobierania opłaty/ prowizji

1

Opłata rejestracyjna

0,01 zł

Przelew 0,01 zł na numer rachunku Pożyczkodawcy lub Operatora. Opłata jest automatycznie zwracana po weryfikacji tożsamości Klienta.

2

Odsetki kapitałowe

9% (wartość na dzień )

Odsetki kapitałowe naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). Odsetki liczone są od kwoty kapitału, tj. wypłaconej kwoty Pożyczki.

3

Odsetki za opóźnienie

13% (wartość na dzień )

Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). Odsetki naliczane są w przypadku opóźnienia w płatności poszczególnych rat lub wymagalnej Pożyczki. Nie są naliczane od kwoty odsetek kapitałowych składających się na wysokość raty.

4

Opłata przygotowawcza

Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości kosztów czynności mających na celu przygotowanie Pożyczki, takich jak m.in. rzeczywisty koszt pozyskania Klienta, weryfikacja tożsamości oraz zdolności kredytowej w bazach zewnętrznych.

5

Prowizja

Od 0 % do 100 % kwoty Pożyczki

Wysokość Prowizji zależy od kwoty oraz okresu kredytowania.Załącznik nr 2 do Umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

imię i nazwisko Pożyczkobiorcy

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

adres zamieszkania Pożyczkobiorcy

DJK Finance Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa


Odstąpienie od umowy


Oświadczam, że na podstawie § 12 ust. 1 niniejszej Umowy oraz zgodnie z art. 58 w zw. z art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715 ze zm.) odstępuje od Umowy Pożyczki nr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ z dnia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

data i miejscowość podpis PożyczkobiorcyZałącznik nr 3 do Umowy

Lista rachunków bankowych właściwych do dokonywania przez Pożyczkobiorcę wpłat:

BANK

IBAN

Santander Bank Polska S.A.

54 1090 1043 0000 0001 3440 4922

Santander Bank Polska S.A.

35 1090 1056 0000 0001 4227 3195Załącznik nr 4 do Umowy

Harmonogram spłat informujący o prognozowanej wysokości rat dla Umowy Pożyczki nr

Nr raty

Data spłaty raty

Wysokość raty

Kapitał

Odsetki kapitałowe

Prowizja

Opłata przygotowawcza

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback