Słowniczek pojęć finansowych Część I

W słowniczku znajdują się definicje i opisy najczęściej spotykanych pojęć związanych z procesem udzielania i spłacania pożyczek, kredytów oraz różnego rodzaju zobowiązań finansowych. Ponieważ, tak jak rynek usług finansowych rozwija się dynamicznie, tak samo szybko powstają nowe pojęcia z nim związane. Niniejszy słowniczek publikowany jest zatem w częściach.

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG)

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) to instytucja zajmująca się zbieraniem i gromadzeniem informacji o zadłużeniu konsumentów. W strukturze biur znajduje się pięć jednostek:

  • BIG Infomonitor
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Informacje BIG wykorzystywane są przez pożyczkodawców w procesie oceny zdolności kredytowej potencjalnego klienta.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Biuro Informacji Kredytowej jest organizacją prowadzącą rejestr dłużników. W rejestrze tym znajdują się zapisy dotyczące osób spłacających zobowiązania zgodnie z przyjętym planem, ale także tych, które mają z tym problem. Pamiętać należy, że wpis do rejestru BIK realizowany jest automatycznie po zaciągnięciu zobowiąania. Nie ma tu znaczenia, jakiej jest ono wysokości. Na podstawie danych i informacji na temat dłużnika wykorzystywanych przez niemalże wszystkie instytucje pożyczkowe, tworzona jest ocena zdolności kredytowej.

Credit Check

Credit Check to baza danych oraz proces wymiany informacji na temat pożyczkobiorców realizowany pomiędzy instytucjami finansowymi. W oparciu o Credit Check firma pożyczkowa weryfikuje status klienta w kontekście jego potencjalnych zobowiązań u innych pozyczkodawców pozabankowych. Dzięki temu repozytorium kredytodawcy są w stanie zbudować profil wiarygodności klienta bazując na informacjach dotyczących systematyczności i terminowaości dokonywanych spłat.

Całkowita kwota pożyczki

Całkowita kwota pożyczki to suma, którą instytucja wypłaca klientowi w ramach podpisanej umowy pożyczkowej.

Całkowita kwota do zapłaty

Całkowity kwota do zapłaty to suma  kapitału oraz kosztów. Całkowity koszt do zapłaty wskazuje prcyzyjnie kwotę, którą pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić pożyczkodawcy w ustalonym umową terminie.

Całkowity koszt pożyczki

Całkowity koszt pożyczki to suma opłat naliczonych przez pożyczkodawcę w związku z udzieloną pożyczką. Do kosztów wliczane są odsetki, prowizja, podatki oraz opłaty za usługi dodatkowe takie jak na przykład opłata przygotowawcza.

Dłużnik to osoba prawna lub fizyczna, która zobligowana jest do uregulowania na rzecz innej osoby prawnej lub fizycznej zobowiązania pieniężnego lub rzeczowego. Każdorazowo zatem w przypadku otrzymania nawet niewielkiej sumy pożyczki klient instytucji kredytowej staje się w świetle prawa (jej) dłużnikiem.

Europejski Arkusz Informacyjny

Europejski Arkusz Informacyjny jest dokumentem zawierającącym wszystkie podstawowe informacje dotyczącego kredytu, pożyczki bądź też innego zobowiązania finansowego. Stanowi on zazwyczaj załącznik do umowy pożyczkowej i jest jednolity dla wszystkich instytucji finansowych. Dzięki takiej formule łatwiej jest dokonać porównania warunków oferowanych pożyczek.

Instantor

Instantor jest aplikacją i usługą, za pomocą której (potencjalny) klient instytucji finansowej potwierdza (lub może potwierdzić) w drodze komunikacji elektronicznej swoją tożsamość. Działanie Instantora polega na udostępnieniu przez pożyczkodawcę usługi, za pomocą której klient loguje się do swojego konta bankowego. W ten sposób pożyczkodawca weryfikuje kto jest właścicielem konta oraz czy wszystkie dane dostarczone na etapie rejestracji/wnioskowania zgadzają się z tymi dostępnymi w parametrach konta. Całość procedury trwa zazwyczaj kilkadziesiąt sekund i odbywa się w całości online.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzoru Finansowego jest to centralny organ administracji państwowej, który nadzoruje polski rynek finansowy (w tym: sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego, a także nad sektorem kas spółdzielczych). Działalność Komisji jest nadzorowana przez Prezesa Rady Ministrów.

Krajowa Instytucja Płatnicza (KIP)

Podmiot posiadający status krajowej instytucji płatniczej (KIP) jest uprawniony do świadczenia odpowiednich usług płatniczych, przyznanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Podmioty posiadające status Krajowej Instytucji Płatniczej podlegają nadzorowi sprawowanemu przez KNF.

Krajowa instytucja płatnicza może świadczyć wszystkie lub wybrane usługi płatnicze wskazane w ustawie o usługach płatniczych. Ustawa nie zawiera definicji usługi płatniczej, a jedynie zamknięty katalog określonych rodzajów działalności, którą należy traktować jako usługi płatnicze. Przez usługi płatnicze rozumie się między innymi:

  • Przyjmowaniu wpłat gotówki i dokonywaniu wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
  • Wykonywaniu transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy;
  • Wydawaniu instrumentów płatniczych;
  • Umożliwianiu wykonania transakcji płatniczych, zainicjowanych przez akceptanta lub za jego pośrednictwem;
  • Świadczeniu usługi przekazu pieniężnego.

Krajowy Rejestr Długów (KRD)

Krajowy Rejestr Długów (KRD)  to instytucja gromadząca informacje na temat zaległości w spłacie zobowiązań finansowych zarówno u osób fizycznych, jak i prawnych. W rejestrze znajdują się wpisy dotyczące niespłaconych zobowiązań, których kwota przekroczyła 200PLN (w przypadku osób fizycznych) i 500PLN (w przypadku przedsiębiorców), a od dnia ustalonego jako termin płatności upłynęło już 60 dni.

Osetki maksymalne

Odsetki maksymalne to wskazana w ujęciu procentowym najwyższa dopuszczalna kwota, jakiej pożyczkodawca może żądać z tytułu oprocentowania pożyczki. Odsetki maksymalne obejmują zarówno portfolio czynności prawnych (wówczas ich maksymalna wysokość wynosi 9%), jak i opóźnienia w spłacie zobowiązań (które na dziś wynoszą 13%).

Zobacz również

Jak bezpiecznie używać kart zbliżeniowych.

6 przekonań, które sprawiają, że wiecznie brakuje Ci pieniędzy

Success feedback
Error feedback
Info feedback
Warning feedback